نمادکترام

نماد کترام

این سهم اصلاح شدیدی داشته است

✅ اما امروز روی حمایت ، افزایش حجم بسیار خوبی داشته است

چنانچه قیمت ، خط روند را به سمت بالا بشکند شاهد رشدسهم خواهیم بود.