نماد وبهمن

نماد وبهمن

✅ از منظر #تکنیکال ، در یک کانال صعودی قرار دارد

مقاومت اول ۴۵۰۰و مقاومت دوم حوالی ۵۶۰۰ تومان و سقف کانال خواهد بود

✅ به لحاظ #فاندامنتال نسبت P/NAV حدود ۱ است

ارزندگی خاصی ندارد مگر آنکه پورتفوی شرکت رشدی بیش از رشد قیمت سهام خود شرکت داشته باشد

👌 توجه : بررسی سهام صرفا جهت کمک و ارائه آگاهی است لذا این مطلب بعنوان سیگنال خرید و فروش و یا نگهداری تلقی نگردد.