زمان پذیره نویسی صندوقهای دارادوم وداراسوم

رییس سازمان خصوصی سازی درخصوص پذیره نویسی دارادوم گفت: پذیره نویسی صندوق دارا دوم درمردادماه ویا اوایل شهریورماه آغاز میشود.

وی همچنین یادآورشد پذیره نویسی صندوق داراسوم که مربوط به گروههای خودرویی وفلزی است درآذرماه انجام خواهدشد.