چهار قانون وارن بافت

چهار قانون وارن بافت

چهار قانون وارن بافت:

۱_ سهامی را بخرید که فعالیت پایدار و قابل درک داشته باشد

۲_ سهامی را بخرید که چشم انداز بلندمدت روشنی داشته باشد

۳_سهام شرکتی را بخرید که توسط مدیران خوب اداره می‌شود

۴_ سهامی را بخرید که زیر ارزش ذاتی باشد