چارت صندوق طلای عیار

صندوق طلای عیار
مقدار NAV = 34330 و قیمت = 38647

✅ نقطه ورود مناسب برای خرید پله اول حوالی 35000 ریال
____________________