وضعیت شاخص کل بورس درآستانه رسیدن به مقاومت

شاخص کل بورس

در آستانه رسیدن به مقاومت مهم ۱.۴۲۰.۰۰۰ واحد