نبض بازار

ورود و خروج پول ازبورس درآخرین روز کاری

در معاملات آخرین روز سال ۱۴۰۰ ، معادل ۲۹۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی  و ۲۹۵۰ میلیارد تومان ارزش معاملات خرد ثبت شد .
آخرین روز کاری بورس