نگاهی به روند اونس طلا

قیمت به سقف با اهمیت ۱۹۰۰ دلار رسیده است سطحی که حدودا یکسال است که سقف بازار بوده و تا به امروز تاچ نشده بود.

۱۰ روز آینده آینده برای طلا بسیار مهم است و باید دید که این سطح شکسته میشود یا خیر.

شاید بتوان از موقعیت های فروش در طلا در تایم Daily استفاده کرد.

قیمت پتانسیل یک اصلاح را میتواند داشته باشد.

نمودار اونس طلا جهانی