نبض بازار

نبض بازار

ایران‌خودرو صف خرید ۷۸ میلیارد تومانی و سایپا صف خرید ۹۲ میلیارد تومانی دارد.

این اتفاق خوبی است که صف های خودرویی ها در این مقطع حساس شاخص عرضه نشده اند.

امروز در صندوق پالایش ۵۰۰ میلیارد تومان معامله شده است! و در صندوق دارایکم ۴۵۰ میلیارد تومان!

حجم مشکوک جالبی در برخی از نمادها داریم.