عرضه اولیه جدید

عرضه اولیه جدید

سهام شرکت
صنایع چوب خزر کاسپین

نماد: چخزر

✅ حداکثر میزان سهمیه هر فرد:
20 سهم

قیمت:
25،000 ریال

✅ زمان ثبت سفارش: سه شنبه 1399/09/11 (13:00 الی 17:00)

زمان عرضه:
چهارشنبه 1399/09/12