خبرمهم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

عرضه بلوکی پالایشی ها منتفی است دولت موظف به ایجاد صندوق دارا_دوم بوده و میبایست در جهت ثبات بازار سرمایه حرکت نماید