مارتین لوتر مبارز نابرابری نژادی

اگر‌ نمی‌توانید پرواز کنید…

اگر‌ نمی‌توانید پرواز کنید ، بدوید
اگر‌ نمی‌توانید بدوید ، راه بروید
اگر نمی‌توانید راه بروید ، سینه خیز بروید

هر کاری که انجام می‌دهید،
باید به سمت جلو حرکت کنید

مارتین لوتر کینگ

امروز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ مبارز نابرابری نژادی است

امروز به همین دلیل بانک‌های آمریکا و بازار سهام این کشور تعطیل هستند.