اوره و در جا زدن قیمت در سطوح بالا !

قیمت اوره و در جا زدن