بانک خاورمیانه

افزایش سرمایه وخاور

افزایش سرمایه 30 درصدی وخاور از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.